Kandidáti KAM21 - volby 2014

Sdružení nezávislých kandidátů, které Vám představujeme, Vám bude připadat známé. Velká část kandidátů pracovala pro obec i minulé období a to v čele se stávajícím starostou Pavlem Čermákem.

Nezačínáme tedy od nuly. Poznali jsme a osvojili si ty nejzákladnější principy vedení chodu obce. Máme za sebou pár let historie. Ptali jsme se Vás, co potřebujete, a začali jsme plnit Vaše přání.

Kde jsme doposud uspěli

VÝZNAMNĚ V OBLASTI INVESTIC, kde se podařilo úspěšně řídit a dokončit zatím největší investiční projekt, který započali naši předchůdci, a který jsme dodatečně ještě rozšířili - STAVBU VODOVODU A KANALIZACE za více než 300 mil. Kč. Z menších projektů stojíme za intenzifikací čistírny odpadních vod, generální opravou asfaltových povrchů 3 ulic, zrekonstruovali jsme šatny pro fotbalisty, tělocvičnu základní školy i hasičárnu ve Všedobrovicích. O dalších investicích obce jsme pravidelně informovali v jednotlivých číslech Zpravodaje z Kamenice.
DOHROMADY JICH BYLO V HODNOTĚ PŘES 30 MIL. KČ
.

Naučili jsme se efektivně žádat o DOTACE - jsme úspěšní u malých i velkých akcí – díky dotacím jsme pořídili zametací auto nebo opravili Liazku hasičů, máme obnovené a udržované památné aleje, opravenou část Kulturního domu. Nejvíce dotací jsme získali letos – na zateplení obecních budov, na opravu škod po povodních, na zvýšení kapacity školy (nové patro), na vybudování nového nasvíceného přechodu v Olešovicích a mnoho dalších.
PROJEKTY ZA VÍCE NEŽ 100 MIL. KČ NYNÍ ČEKAJÍ NA REALIZACI
. Po těchto zkušenostech jsme dobře připraveni i na nové programové období EU, v rámci kterého bude možné pro Kamenici získat další finanční prostředky.

V oblasti dopravní bezpečnosti jsme dokončili PROJEKČNÍ PRÁCE PRO KLÍČOVÁ MÍSTA naší nejzatíženější silnice II/603 „STARÉ BENEŠOVSKÉ“, DOPRAVNÍ STUDIE a data o dopravě máme i o silnici II/107 směrem do Týnce i do Popovic, víme vše o silnicích v oblasti Struhařova, jsme těsně před realizací kruhového objezdu na Těptíně a začínáme realizovat PROJEKT „CHODNÍK“ VE VŠEDOBROVICÍCH a další chodník bude JEDNOSMĚRNÁ ULICE od pošty dolů. Pokračují projekční práce na křižovatce před Základní školou, chodníku na Ládví a další.

V oblasti ochrany životního prostředí hlásíme UKONČENÍ KAUZY „HLINÍKÁRNA“. Sporná technologie tavení hliníku HCM nebude umístěna v Kamenici, ale v Děčíně. U nás se rozšiřují sklady, lisování a obrábění hliníku. Tuto oblast budeme i nadále sledovat.

Jsme mnohem efektivnější ve správě obecního majetku, postupně byla dokončena podrobná inventarizace základních souborů majetku obce (dopravní značky, lampy veřejného osvětlení, zeleň, atd.) tak, aby mohla být prováděna jejich systematická obnova.

Držíme pod veřejnou kontrolou obecní finance – důsledně splácíme přijaté úvěry, nacházíme úspory v režijních nákladech. Při rozdělování peněz hledáme rovnováhu mezi investicemi, údržbou a režijními náklady. Plánujeme výdaje s rozmyslem, vedeme účetnictví tak, že audit hospodaření byl už několikátý rok po sobě s výrokem „bez výhrad“.

Snažíme se Vás stále více zapojovat do diskuze a rozhodování o věcech, které se Vás týkají. Podporujeme zakládání a vzájemnou spolupráci OSADNÍCH VÝBORŮ (Štiřín a Všedobrovice, Těptín, Struhařov, Skuheř a Ládví v přípravě). K důležitým otázkám svoláváme VEŘEJNÉ DEBATY (Ringhofferův kraj, nová podoba náměstí, strategický plán obce, rozvoj v osadách apod.).

PRACUJEME KONCEPČNĚ - máme studie a návrhy řešení na dopravní uspořádání v obci, náměstí, sportovní areál, kulturní dům, zeleň, školu, náves Těptín, apod. Společně s Vámi stanovujeme priority.

Díky Vám víme kam
Zpět na články