Programové cíle sdružení jsme shrnuli do základních témat a přehledně je uspořádali do mapy Kamenice. Tuto mapu spojenou s podrobnou mapou Kamenice najdete v nejbližší době ve svých poštovních schránkách. Na webových stránkách www.kam21.cz také naleznete představení a programové cíle našich kandidátů.

Mapa Kamenice - Hlavní programové cíle
Mapa Kamenice - Hlavní programové cíle
Mapa Kamenice - Hlavní programové cíle
Mapa Kamenice - Hlavní programové cíle
Mapa Kamenice - Hlavní programové cíle

BEZPEČNĚ KAMKOLIV
1. Nové chodníky
- zajištění bezpečného pěšího pohybu po Kamenici je jednou z našich hlavních priorit, chodníky na některých místech v Kamenici citelně chybí, proto jsou již nyní v různé fázi rozpracovanosti projekty na úpravy významných pěších tras
- připravované projekty: chodník Jednosměrná (Kamenice – od pošty dolů), chodník Ládví -Valnovka - Olešovice, chodník Všedobrovice – Štiřín, zklidnění ulice Ringhofferova (Olešovice), pěší propojení a chodníky Štiřín – Želivec, pěší propojení a chodníky Kamenice - Těptín, chodník v Těptíně

2. Bezpečnostní úpravy křižovatek
- spolu novými chodníky je potřeba také věnovat pozornost zklidnění a zpomalení dopravy na hlavních tazích skrz obec, zejména křižovatek, ale také místům kde doprava vstupuje do obce
- projekty: úprava křižovatky na Těptín (ulice Jílovská x silice 107)

3. Opravy komunikací
- budeme hledat finanční prostředky na co nejrozsáhlejší pravidelné opravy komunikací, budeme pravidelně sledovat vyhodnocovat jejich stav, sestavíme veřejně dostupný dlouhodobý plán nejenom na důležité opravy, ale i investice do nových povrchů

4. Přechody pro chodce
-obnovíme vodorovné značení na bezpečnostně významných místech, osvětlíme důležité pěší trasy a budeme i nadále hledat místa zřízení nových vhodných přechodů

5. Obnova a výstavba veřejného osvětlení
- zpracujeme generel, sestavíme požadavky, připravíme projekt obnovy osvětlení tak, abychom měli dobře osvětlené ulice lampami, jejichž údržba bude pro obec z dlouhodobého hlediska ekonomicky nejvýhodnější
- prověříme možnost užití různých zdrojů osvětlení (LED , apod.)

6. Pěší trasy
– budeme vyhledávat pěší trasy v okolí jednotlivých obcí, hledat propojení obcí, vycházkové okruhy, včetně možností financování jejich pravidelné údržby

7. Prosazení rekonstrukce staré Benešovské!!!
- budeme důrazně požadovat po Krajském úřadě Středočeského kraje, který je vlastníkem silice č. 603, její důkladnou rekonstrukci s instalací veškerých opodstatněných bezpečností prvků a adekvátních úprav křižovatek

VSTŘÍCNÝ ÚŘAD
1. Zvýšení efektivity obecního úřadu
- je naším cílem zjednodušit a urychlit vyřizování žádostí, podnětů, zkrátit reakční dobu a pomocí dotačních titulů získat prostředky na modernější softwarové vybavení

2. Oprava interiéru kulturního domu
-za účelem oživení kulturního domu jsme připraveni hledat prostředky na investice do vnitřních prostor tak, aby se kulturní dům stal důstojným místem pro kulturní a společenské akce všeho druhu.

3. Poradenství pro veřejnost
-nejsou nám lhostejné různé životní situace, a proto budeme usilovat o možnost pravidelného poradenství, které trápí jednotlivé skupiny obyvatel , jako je již zprovozněné právní poradenství (nejen pro seniory)

4. Centrální místo pro požadavky občanů
-jsme připraveni zřídit jedno kontaktní místo OÚ pro předávání požadavků obci, nastavit komunikační kanály tak, aby si každý našel svůj způsob komunikace

5. Efektivní správa obecních financí
-o obecní finance jsme připraveni spravovat v návaznosti na zkušenosti z minulých let, kromě pravidelných - nutných výdajů budeme statní investiční prostředky vynakládat na věci prospěšné a významné či neodkladně potřebné

6. Poradenství při rozjezdu podnikání
-v rámci poradenství chceme pomáhat začínajícím podnikatelům při jejich prvních krůčcích, poskytnout informace o možnostech rozvoje stávajícím podnikatelům, například o dotacích či jiných možnostech, které lze pro dané případy čerpat

7. Katalog podnikatelů Kamenice
-zajistíme vznik seznamu podnikatelů, kteří mají svou působnost na území naší obce, aby byl každému dostupný kontakt na řemeslníky, poskytovatele služeb i prodejce

8. Informační centrum
-v rámci Kulturního centra budeme usilovat o zřízení fungujícího informačního bodu, který bude poskytovat kulturní a turistické informace o Kamenici a okolí Jsme přesvědčeni, že i tato cesta může přispět k dalšímu rozvoji našeho regionu/obce

9. Samostatné technické služby
- připravíme efektivní model fungování a financování technických služeb obce odděleně od obecního úřadu

10. Transparentní úřad
- zajistíme transparentní rozhodování o veřejných financích i bez požadavku zákona zveřejňováním významných smluv na internetu tak, aby byly pod veřejnou kontrolou

DĚTI A RODIČE
1. Kulturní dům – živé společenské centrum
-v rámci Kulturního domu budeme trvale vyhledávat takové aktivity, které přivedou do kulturního domu širokou veřejnost a zajistí jeho maximální využití

2. Web kulturního centra
-o jednotlivých aktivitách pořádaných kulturním centrem budeme pravidelně informovat na webu, který bude za tímto účelem zřízen

3. Teenage park – místo pro mládež
- mládež má nárok na svůj prostor
– budeme usilovat o zřízení víceúčelového parku, kde naše mládež může nalézt zábavu
- konečnou podobu hřiště chceme připravit podle přání a požadavků jejich konečných uživatelů, v bytelném provedení tak, aby umožnilo veškeré vyžití odpovídající moderním trendům

4. On-line kalendář akcí
-v rámci webu kulturního centra vytvoříme seznam plánovaných akcí v Kamenici i okolí

5. Prodej lístků on-line
- připravíme možnost online zakoupení lístků na plánované akce prostřednictvím e-shopu

6. Podpora spolků a sdružení
- život v Kamenici tvoří hlavně její občané, spolky, sdružení a osadní výbory hrají při vzájemném setkávání významnou roli, proto si zaslouží ze strany obce zvláštní pozornost
- budeme podporovat činnost spolků, které v Kamenici působí, a to jak materiálně tak i organizačně
- stejně tak se hlásíme i k podpoře jakékoli jednorázové akce, která zpestří kamenický obecní život a pocit vzájemné sounáležitosti

7. Oživení sportovního areálu a malých sportovišť
- sportovní areál u fotbalového hřiště má potenciál, který není zcela využit, naším cílem jej postupně přerodit v místo, kam si půjde každý s chutí zasportovat, kde bude dostatečné a důstojné zázemí pro různé druhy sportů i pro výuku základní školy a zázemí pro skautský oddíl

8. Moderní knihovna
-připravíme novou koncepci pro využití knihovny a její hlubší zapojení do každodenního života v obci (programy pro maminky, seniory, apod.)

9. Podpora komunitních aktivit
- budeme podporovat „sousedské“ akce konané v různých částech naší obce

10. Trhy
-budeme i nadále podporovat možnost využití obecních pozemků pro účely víkendových prodejů, budeme se snažit přilákat zajímavé produkty, s preferencí na výrobky pocházející z našeho regionu

11. Nástavba školy
- zajistíme realizaci a financování dostavby základní školy, aby její kapacita postačovala Kamenici i v dalších letech

12. Projekt „Školní autobus“
- prověříme projekt malého školního autobusu, který zajistí bezpečnou cestu dětí do školy a ze školy, případně zajistí cestu seniorům za službami

13. Projekt školka Ládví
- zahájíme projekt přípravy nové školky v lokalitě Ládví, kde obec vlastní poslední velké pozemky, které takovou výstavbu umožňují

14. Zvýšení kapacity družiny
-naší snahou vytvořit zázemí a podpořit navýšení počtu dětí, které mohou trávit čas před vyučováním a po něm ve školní družině

15. Podpora kvalitní výuky
- podpoříme školu ve vytváření dostatečných materiálních a personálních podmínek pro kvalitní výuku

16. Služby pro seniory
- chceme komplexně prověřit možnosti poskytování lepšího servisu pro seniory
– jako je právní poradna, kurzy pro seniory, rozvod obědů, senior bus, místo pro setkávání, apod.

17. Junior-senior klub
- budeme hledat akce, kterými propojíme život mladých s životem seniorů, neboť se domníváme, že jedna strana té druhé má i v dnešní době co nabídnout

18. Akce děti pro děti
- zapojíme děti, aby připravili pro mladší či starší děti zábavné programy Aktivita, ve které tvoří program pro ostatní a vzájemně spolupracují je nejlepší formou předávání znalostí

19. Kurzy a vzdělávání maminek na mateřské
- v rámci Kulturního centra podpoříme aktivity pro vzájemný kontakt a další vzdělávání maminek (i tatínků) na mateřské, spolu s vytvořením důstojného materiálního zázemí

20. Rozvoj mimoškolních aktivit
- podpoříme mimoškolní aktivity pořádané různými subjekty v naší obci

21. Katalog volnočasových aktivit
- vypracujeme a budeme spravovat katalog volnočasových aktivit

22. RINGHOFFERŮV KRAJ – nový dobrovolný svazek obcí
- iniciujeme bližší sepětí s okolními obcemi, Kamenice tvoří přirozené centrum, chceme podpořit úzkou spolupráci obcí ku prospěchu všech, jak při např. pořádání kulturních akcí, tak při sdružování prostředků na velké investice

23. Architektonické soutěže
- budeme podporovat přípravu a organizaci řádných architektonických soutěží na úpravy nejvýznamnějších prostor a budov v obci tak, aby o konečné podobě prostoru, ve kterém žijeme, nemusela rozhodovat jen cena. Do rozhodování o zadání pro soutěž a o konečném řešení chceme zapojit co nejširší veřejnost

PÉČE A ÚDRŽBA
1. Čistá voda pro koupání v přírodě
- prověříme možnosti obnovení přirozených míst ke koupání v přírodě
- povedeme jednání s majiteli rybníků ohledně jejich správy, která nebude v rozporu s rekreačním využitím Kamenických rybníků

2. Vyčištěné příkopy a propustky
- zajistíme častější pravidelnou údržbu a úklid ploch, které náležejí k silnicím a tvoří ráz krajiny, jako jsou krajnice a příkopy cest
- zanedbané a nefunkční propustky způsobily v Kamenici při povodních miliónové škody, zajistíme jejich opravu tak, aby se škody již neopakovaly

3. Péče o veřejnou zeleň a aleje
- veřejná zeleň je podstatnou částí života v Kamenici, stromové aleje tvoří její výraznou tvář, zajistíme pravidelnou a důkladnou péči, která tomuto významu odpovídá. Jelikož se jedná o nákladnou záležitost, zajistíme i financování obnovy zeleně z dotačních fondů

4. Zametené ulice
-čisté ulice nejsou výsadou jen městských oblastí, zajistíme pravidelný úklid ulic a snížení jejich prašnosti

5. Častější sběr velkoobjemového odpadu
- budeme organizovat častější sběr velkoobjemového odpadu a „železné neděle“ jako prevenci před černými skládkami

6. Likvidace černých skládek
- zajistíme důslednou likvidaci černých skládek a osvětu před jejich dalším vznikem
- budeme podporovat alternativní způsoby likvidace odpadu (kompostárny, komunitní kompostování, sběr dosud neodebíraných surovin)

7. Přístup do obory Vlková – environmentální park
-budeme usilovat o umožnění pravidelného přístupu do obory Vlková pro širokou veřejnost s možností zřízení naučných zákoutí

8. Nová hnízda separovaného odpadu (Těptín, Skuheř)
- zajistíme více míst pro sběr separovaného odpadu rovnoměrně po celé obci

9. Lepší nakládání s odpadními vodami
- budeme trvale sledovat, spravovat, nakládat, vyhodnocovat vše, co je spojeno s odpadními vodamiTraktorový den Kamenice
Zpět na články