KAM21 - volby 2018
KAM21 - volby 2018
KAM21 - volby 2018

Rádi bychov vám zde podrobně představili priority a strategické cíle našeho sdružení. Kliknutím na jednotlivou položku můžete zobrazit podrobný dokument.STRATEGICKÝ CÍL 1:

Kvalita života v obci

Současné obyvatelstvo obce Kamenice je velmi aktivní a značnou měrou se podílí na obecních záležitostech. Prosazuje mimo jiné zájmy svých obecních částí – osad. Podpora osadních výboru, dalších místních spolku a společných akcí je proto nutná pro harmonické a otevřené prostředí v obci.

Současné obyvatelstvo obce Kamenice je velmi aktivní a značnou měrou se podílí na obecních záležitostech. Prosazuje mimo jiné zájmy svých obecních částí – osad. Podpora osadních výboru, dalších místních spolku a společných akcí je proto nutná pro harmonické a otevřené prostředí v obci.

Uměle regulované rozšiřování sítě služeb v obci Kamenice může být problematické z důvodu silné orientace místních spotřebitelů spíše na prodejce zboží a poskytovatele služeb lokalizované v Praze nebo větších nákupních centrech (Jesenice, Čestlice, apod.). Jak vyplývá z dotazníkového šetření, místní obyvatelstvo je ochotno nakupovat služby a zboží v místě jen v omezené míře. Je tedy potřeba za předpokladu, že služby budou poskytovány na soukromé bázi z důvodu efektivity vynaložených nákladů, aby obec vytvářela pro poskytovatele služeb – podnikatele vhodné podmínky v závislosti na potřebách a možnostech obce, například budovat prostory pro podnikání, upravit výši nájemného v obecní v prostorách nebo poskytovat jinou, například administrativní nebo právní součinnost tak, aby podnikatel nebyl zatížen zbytečný mi náklady a mohl prosperovat i v dané situaci. Dále může rozvoj místního podnikání pomocí například podporou jeho propagace. Obec se zaměřuje rovněž na kvalitu poskytovaných veřejných služeb. Základem je profesionální a aparát moderního obecního úřadu, mateřská a základní škola odpovídající požadavkům velké obce a náročné místní klientely.

PRIORITNÍ OSA 1.1. – Podpora komunitního života
PRIORITNÍ OSA 1.2. – Rozvoj občanské infrastruktury, podpora kultury a sportu
PRIORITNÍ OSA 1.3. – Zkvalitnění služeb OÚ KameniceSTRATEGICKÝ CÍL 2:

Dopravní a technická infrastruktura

S kvalitně ní dopravní infrastruktury je klíčovým předpokladem pro budoucí sociální, ekonomický i environmentální rozvoj obce Kamenice.

Značná frekvence silniční dopravy spojená s každodenní intenzivní dojížďkou a také transitní nákladní dopravou snižuje zdejší kvalitu života. Obec není dostatečně vybavena chodníky a bezpečnými přechody pro chodce. Poddimenzované je veřejné osvětlení komunikací. Je potřeba zajistit také dostupnost všech částí obce, a to jak v rámci bezpečnosti, tak uspokojivého sociálního života v obci. Dopravní zátěži může ulevit posílení spojů příměstské hromadné dopravy, včetně například zavedení školního autobusu, který by redukoval množství automobilu před základní a mateřskou školou v ranních, případně odpoledních hodinách. Dobudování technické infrastruktury a určitý způsob pomoci některým domácnostem v oblasti vytápění rovněž klíčový předpoklad budoucího rozvoje a vysoké kvality života v obci odpověď.

Odpovídající rozšíření kanalizační a vodovodní sítě je v těchto obcích problematické zejména z důvodu prostorové disperze obytných domů, což činí případné investiční projekty nákladnější, ale také z důvodu některých administrativní překážek při žádostech o dotaci, mezi které patří mj. podmínka odkanalizování určitého počtu objektu určených k trvalému bydlení.

V obci Kamenice, kde rekreační objekty tvoří nikoliv ne významný podíl na celkovém počtu objektů, je tato podmínka v rámci některých lokalit téměř nesplnitelná. Dobudování ČOV je nutné z hlediska ochrany životního prostředí, s rostoucím počtem obyvatel je stávající kapacita nedostačující.

PRIORITNÍ OSA 2.1. – 2.1.1. Cyklostezky a ostatní „bezmotorové“ komunikace

PRIORITNÍ OSA 2.2. – Zvýšení bezpečnosti v obci
PRIORITNÍ OSA 2.3. – Rozšíření kanalizačních, vodovodních sítí a ČOV
PRIORITNÍ OSA 2.4. – Redukce lokálních zdrojù znečištění
PRIORITNÍ OSA 2.5. – Posílení spojů hromadné dopravy a telekomunikaceSTRATEGICKÝ CÍL 3:

Krajina, životní prostředí a cestovní ruch

Jednou z priorit místního obyvatelstva je bydlení v přírodním venkovském území, které ale současně splňuje parametry společenského, živého, příměstského prostoru. V případě Kamenice je potřeba kupříkladu upravit vzhled a dispozice náměstí tak, aby přitahovalo obyvatelstvo a podnikatele ke společenskému životu v místě bydliště a bylo vyhledávaným místem pro vzájemnou komunikaci.

Spolu s tím je nezbytné udržovat stávající zeleň, aby byl zachován přírodní charakter obce. V návaznosti na přírodní dispozice je žádoucí podporovat aktivity v oblasti cestovního ruchu, které ale nadměrně nezatíží životní prostředí a krajinný ráz. S ohledem na existenci cyklostezek a rybníku je vhodné za měřit marketing v této oblasti právě na víkendové rodinné pobyty na kolech v létě a na běžkách v zimě. Podpora doprovodných služeb pro cyklisty a běžkaře ze strany obce by představovala vhodný způsob.

Dále se ukazuje že vyčištění některého z rybníků a jeho úpravu na přírodní koupaliště by přivítali nejen turisté, ale také místní obyvatelstvo, které zatím tuto možnost v místě svého bydliště nemá. Přestože řada domácností má soukromý bazén na svém pozemku, přírodní koupaliště by představovalo další vhodnou příležitost pro společenské setkávání a komunitní život.

PRIORITNÍ OSA 3.1. – Modernizace a úprava veřejných prostranství, údržba a rozvoj obecní zeleně
PRIORITNÍ OSA 3.2. – Podpora a propagace krátkodobého cestovního ruchu
PRIORITNÍ OSA 3.1. – Péče o vodní plochy


Zpět na články